Sportowcy: Ważne !!! Nowy przepisy dotyczące badań lekarskich dla sportowców.

1 marca 2019 roku weszły w życie trzy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących  badań  w zakresie medycyny sportowej u dzieci i młodzieży oraz młodych zawodników.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazuje, że zmianie ulegał zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne wykonywane w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują: badania antropometryczne, badania laboratoryjne czyli badanie ogólne moczu, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi, inne badania diagnostyczne, takie jak badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem oraz  badanie spirometryczne.

Badania lekarskie to ogólne badanie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, badanie ortopedyczne i konsultacja neurologiczna.

Według dotychczasowych przepisów badania obejmowały także analizę składu ciała, odczyn opadania krwinek, test wysiłkowy, badania radiologiczne kręgosłupa, badanie spirometryczne, konsultację otolaryngologiczną i konsultację okulistyczną.

Określono także jak często powinny się odbywać badania. Badania co 6 miesięcy dotyczą tylko zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego stan ich zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Co roku odbywają się pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, badanie ortopedyczne,  badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, badanie ogólne moczu, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym oraz oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi.

Natomiast co dwa lata – konsultacja neurologiczna – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki oraz badanie spirometryczne w przypadku osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie.

Również 1 marca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia.

Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz  podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

Jednak gdy lekarz POZ stwierdzi, że  zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu  – wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

Tego samego dnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Mówi ono o tym, że również zawodnikom między 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jednak jeżeli stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

 

ROZPORZĄDZNIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 LUTEGO 2019 ROKU.pdf

Podziel się:
  •  
  •  
  •