Statut

Rozdział I

 Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny, historia Klubu

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących ,Mazowsze” i zwane jest dalej Klubem.
 2. Klub dla określenia swej nazwy używa także skrótu MKSN ,Mazowsze”.

§2

Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i miasta stołecznego Warszawy.

§4

1. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz

uchwała akty wewnętrzne określające jego działalność.

2. Klub działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami: ustawą o sporcie, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

3. Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie, podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawna.

§6

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych oraz polskich związków sportowych zrzeszających osoby niesłyszące.

 

§7

1. Klub posiada własne godło.

2. Klub używa odznaki i znaków organizacyjnych z godłem klubu.

3. Klub może posiadać własny sztandar.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

1. Klub jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności wpływy przeznaczone są na realizację zadań statutowych w zakresie:

a) organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,

b) organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego,

c) uczestnictwa w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

d) propagowania zdrowego stylu życia i edukacji higienicznej osobistej,

e) prowadzenia i organizowania szkolenia sportowego osób niesłyszących,

f) organizowania zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

g) organizowania aktywnego wypoczynku osób niesłyszących,

h) integrowania środowiska sportowego osób niesłyszących na obszarze działania Klubu,

i) udostępniania sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

j) promocji imprez sportowych wielu dyscyplin sportowych,

k) organizowania pikników i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego

w zakresie:

a) organizowania wypoczynku w formach stacjonarnych i wyjazdów sportowych i rekreacyjnych,

b) udostępniania sprzętu sportowego i rekreacyjnego, oraz innych rzeczy ruchomych i nie ruchomych stanowiących majątek Klubu,

c) organizowania targów, seminariów, wystaw, festynów, pokazów promujących rozwój kultury fizycznej.

3. Klub opiera działalność głównie na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym członków stowarzyszenia. Wyjątek stanowią członkowie Komisji Rewizyjnej

§9

1. Do osiągnięcia swych celów Klub:

1) organizuje i prowadzi sekcje sportowe,

2) organizuje zawody i imprezy sportowe, jak również bierze udział w zawodach i imprezach sportowych,

3) organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjne, masowe wychowanie fizyczne wśród inwalidów słuchu na terenie swego działania,

4) zapewnia członkom klubu warunki do uprawiania sportu jak kadrę trenersko – instruktorską urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo-medyczną w miarę możliwości finansowych,

5) czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny, etyki i zwyczajów sportowych,

6) prowadzi rehabilitacje i integrację ze środowiskiem poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne i zawody sportowe,

7) angażuje inwalidów słuchu do zajęć i programów sportowych Klubu a przez co przeciwdziała alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym wśród inwalidów słuchu, prowadzi zajęcia w zakresie kultury fizycznej z młodzieżą szkolną i obejmuje patronatem w tym zakresie szkół dla głuchych i niedosłyszących.

9) wspieranie nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania poprzez organizowane szkoleń, prelekcji, i pogadanek z udziałem tłumacza języka migowego,

10) rozwijanie świadomości społecznej w obszarze integracji i równych szans oraz umiejętności uczestniczenia w społeczeństwie na równych prawach,

11) otoczenie pomocą, opieką i wsparciem osób starszych, które już nie mogą uczestniczyć w aktywnym życiu Klubu, organizowane dla nich osobnych zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na miarę ich możliwości sprawnościowych,

12) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niesłysząco-niepełnosprawnych,

13) reprezentowanie spraw i interesów członków Klubu wobec władz państwowych i samorządowych załatwianych w urzędach przy pomocy tłumacza języka migowego,

14) współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,

15) tworzenie warunków dla uczestnictwa członków Klubu w życiu społecznym i zawodowym jako formy aktywizacji i rehabilitacji na rzecz swojego środowiska oraz stwarzanie możliwości pełnego rozwoju fizycznego inwalidów słuchu,

16) likwidowanie barier psychologiczno-Społecznych, dążenie do usamodzielnienia oraz integracji z osobami pełnosprawnymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, juniorów, wspierających i honorowych

§11

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

 1. Każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, która ma wadę słuchu, złoży wymaganą deklarację, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być także słysząca osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, która chce realizować cele Klubu, złoży wymaganą deklarację, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

§12

 1. Do klubu jako członkowie juniorzy mogą należeć małoletni poniżej 16 lat, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 1. Małoletni, o których mowa w ust. 1 są przyjmowani przez Zarząd w sposób określony W §10.
 2. Przyjęte do Klubu osoby poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Klubu oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu poza tym korzystają z pozostałych praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, która przez pomoc materialną udzielona Klubowi przyczynia się do realizacji jego celów, złoży wymaganą deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu, zwykła większością głosów na wniosek Zarządu.

§15

1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1) do czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub oraz bezpłatnego szkolenia sportowego i korzystania z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,

2) wstępu na zawody i imprezy organizowane przez Klub, na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,

3) głosowania oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie,

4) noszenia odznaki klubowej.

2. Członkom juniorom przysługują prawa określone powyżej w ust. 1 pkt 1 – Z oraz 4.

3. Członków zwyczajnych i uczestników obowiązuje:

1) przestrzeganie statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, udział w pracach Klubu i przyczynianie się do realizacji jego celów, opłacanie składek członkowskich,

2) przestrzeganie dyscypliny, etyki i zwyczajów sportowych, stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego, reprezentowania barw Klubu i zwalczanie przejawów marnotrawstwa.

§16

1. Członkowie wspierający biorą udział w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,

Poza tym mają prawo wstępu na zawody i imprezy organizowane przez Klub, na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

2. Członków wspierających obowiązuje:

1) przestrzeganie statutu klubu oraz regulaminów i uchwał władz Klubu,

2) regularne wykonywanie zadeklarowanych na rzecz Klubu świadczeń.

§17

 1. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Klubu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 1. Członków honorowych obowiązuje przestrzeganie statutu Klubu oraz uchwał władz Klubu, Członkowie ci są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§18

1. Utrata członkostwa członków zwyczajnych, uczestników i wspierających następuje w przypadku:

1) Śmierci członka lub likwidacji Klubu,

2) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

3) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

4) skreślenia przez Zarząd w związku z niepłaceniem składek członkowskich przez 12 miesięcy po bezskutecznym wezwaniu członka do zapłacenia,

5) wykluczenia przez Zarząd w trybie określonym w 537 statutu.

2.Od uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie pozbawienia członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu,na które Zarząd Klubu ma obowiązek zaprosić odwołującego się.

§19

Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić z przyczyn określonych w § 17 pkt 1-3 i 5 przez Walne Zebranie Klubu, na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów.

Rozdział IV

 Władze i organy Klubu

§20

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie klubu,

2) Zarząd Klubu,

3) Komisja Rewizyjna Klubu.

2. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Członkowie władz Klubu pełnią funkcje honorowo.

Walne Zebranie Klubu

§21

1. Walne Zebranie klubu jest najwyższą władzą Klubu. 2. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu oraz bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje członkom określonym w 5 14 ust. 1 pkt 3.

§22

Walne Zebrania Klubu są zwyczajne i nadzwyczajne.

§23

Walne Zebranie Klubu:

1) rozpatruje sprawozdania i ocenia działalność Klubu oraz jego władz, udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

2) uchwała zmiany statutu Klubu,

3) dokonuje wyboru i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) nadaje lub pozbawia godności członka honorowego,

5) ustała wysokość wpisowego i składek członkowskich,

6) podejmuje uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,

7) rozstrzyga zastrzeżone statutem odwołania,

8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych we właściwym trybie co do których statut nie określa właściwości Zarządu lub komisji Rewizyjnej.

§24

1. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się raz do roku jako sprawozdawcze, zaś sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd na 4 tygodnie przed terminem Zebrania, podając termin, miejsce i porządek dzienny obrad przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu oraz jednocześnie powiadamiając członka za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania i podał do wiadomości Zarządu adres email.

3. Zgłaszanie na zwyczajne Walne Zebranie Klubu wniosków dotyczących zmiany statutu odbywa się za pośrednictwem Zarządu Klubu przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania.

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu powinien zostać przedstawiony Zarządowi klubu na piśmie.

3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu mogą być tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu odbywa się w trybie 523 ust. 2 z tym, że termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien przypadać w ciągu 8 tygodni od otrzymania wniosku przez Zarząd Klubu lub podjęcia uchwały.

§26

O ile statut nie stanowi inaczej Walne Zebranie (zwyczajne, nadzwyczajne) jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów chyba, że szczegółowe postanowienia statut stanowi inaczej.

Zarząd Klubu

§27

Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.

§28

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Zarząd Klubu konstytuuje się w ciągu 7 dni od dnia wyborów na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

§29

Zarząd Klubu:

1) organizuje i kieruje całokształtem bieżącej pracy sportowej Klubu,

2) organizuje i nadzoruje całokształt pracy wychowawczej,

3) ustala preliminarz finansowy Klubu i realizuje zatwierdzony budżet.

4) zarządza majątkiem i dysponuje środkami finansowymi klubu,

5) reprezentuje Klub na zewnątrz,

6) zatwierdza regulaminy komisji problemowych, jego organów o charakterze doradczym,

7) tworzy i znosi sekcje sportowe oraz zatwierdza regulaminy ich działania,

8) powołuje i odwołuje kierowników poszczególnych sekcji sportowych,

9) powołuje i odwołuje składy komisji problemowych, jako organów o charakterze doradczym,

10) przyjmuje członków zwyczajnych, uczestników i wspierających oraz podejmuje uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka,

11) wnioskuje o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie godności członka honorowego.

12) dokonuje odznaczeń i wyróżnień oraz nakłada kary przewidziane statutem,

13) decyduje o zawierzeniach w prawach członka Klubu,

14) składa sprawozdania z działalności Klubu,

15) przygotowuje i zwołuje Walne Zebranie.

§30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

4. Wszystkie posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane.

§31

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.

Komisja Rewizyjna

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnymi wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§33

1. Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje całokształt działalności Klubu, że szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) zwraca uwagę Zarządowi Klubu na ewentualne uchybienia i wnioskuje środki zaradcze.

3) składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie zawierające ocenę działalności Klubu oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte przez co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.

§34

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru

2. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu może być zawieszony lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem Klubu bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka władz podejmuje organ, którego jest on członkiem, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.

4. Odwołać członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej może wyłącznie Walne Zebranie.

Sekcje sportowe Klubu

§35

1. W celu realizacji zadań sportowych Klubu i prowadzenia określonej w tym zakresie działalności, Zarząd Klubu tworzy i znosi sekcje sportowe.

2. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji sportowej powoływany i odwoływany przez Zarząd Klubu.

3. Kompetencje kierownika sekcji określa regulamin sekcji sportowej.

4. Strukturę organizacyjna sekcji sportowych i zakres ich działania jak również tryb pracy sekcji ustala regulamin uchwalony przez Zarząd klubu.

Komisje

§36

1. W miarę potrzeby Zarząd Klubu powołuje komisje, jako organy o charakterze doradczym które realizują zadania związane z działalnością Klubu w zakresie przewidzianym w uchwale Zarządu powołującej daną komisję.

2. Strukturę organizacyjna komisji, zakres jej działania i tryb pracy ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§37

1. Za wzorowa postawę sportową i osiągnięte wyniki członkom Klubu mogą być przyznawane przez Zarząd Klubu następujące wyróżnienia:

1) dyplomy,

2) nagrody,

3) brązowe, srebrne lub złote honorowe odznaki Klubu.

2. Odznaka honorowa Klubu może być nadana również innym osobom za długoletnią i owocną działalność na rzecz Klubu.

§38

1. Za naruszenie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał władz Klubu mogą być nałożone przez Zarząd Klubu na członków zwyczajnych i juniorów następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 2 lat, które polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa reprezentowania barw Klubu w imprezach sportowych,

4) wykluczenia z Klubu.

2. Wykluczenie z Klubu następuje w przypadkach:

1) utraty praw obywatelskich na podstawie wyroku sądu powszechnego,

2) niepodporządkowania się statutowi, regulaminowi, uchwałom władz Klubu oraz w razie działania sprzecznego z celami Klubu.

3) Od nałożonych kar przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały do Walnego Zebrania Klubu, które winno rozpatrzyć odwołanie na najbliższym zebraniu w obecności odwołującego się. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o ile zostało ono wniesione, kara nie podlega wykonaniu.

Rozdział VI

 Majątek i dochody oraz gospodarka finansowa Klubu

§39

Majątek Klubu stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.

§40

Na fundusz i środki materialne Klubu składają się:

1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich.

2) dotacje,

3) wpływy z majątku Klubu,

4) darowizny, spadki i zapisy,

5) wpływy z działalności statutowej.

§41

1. Majątkiem Klubu zarządza i rozporządza Zarząd Klubu z zastrzeżeniem § 22 pkt 7 statutu.

2. Majątek Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§42

1. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli, w tym oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: prezes i skarbnik lub działający łącznie dwaj upoważnieni przez Zarząd członkowie Zarządu Klubu.

2. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, Klub działa przez prezesa Zarządu Klubu lub upoważnionych członków Zarządu.

§43

1. Klub prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnie obowiązujących organizacje społeczne.

2. W odniesieniu do majątku Klubu zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII

 Zmiana statutu, rozwiązanie Klubu

§44

1. Zmiany statutu mogą nastąpić na Walnymi Zebraniu Klubu na wniosek Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej lub członków Klubu, zgłoszonych do Zarządu przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Klubu.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§45

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały specjalnie w tym celu zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na wniosek:

1) Zarządu Klubu,

2) co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu określa sposób rozwiązania Klubu i decyduje o przeznaczeniu jego majątku.

3. W razie rozwiązania Klubu jego majątek zakupiony z funduszu PFRON zostaje przeznaczony na rzecz osób niepełnosprawnych niesłyszących.

4. Likwidator Klubu po zakończeniu likwidacji składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Podziel się:
 •  
 •  
 •